Fri proces

Hvis en skadevolder, et forsikringsselskabet eller en myndighed f.eks. Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen ikke betaler den erstatning, som du er berettiget til, er det nødvendigt at indbringe sagen for retten.

At føre en retssag koster penge. Der er udgifter til retsafgift og evt. bevissikring i form af gebyrer til myndigheder, syn- og skønsforretninger m.m. Desuden vil det ofte være en god ide at købe advokatbistand til at føre sagen. Hertil kommer sagsomkostninger til modparten, hvis du ikke får medhold i sagen.

Inden du indbringer sagen for retten er det derfor en god ide at undersøge om du er berettiget til fri proces eller retshjælpsforsikringsdækning til sagen.

Fri proces betyder at statskassen afholder dine sagsomkostninger. Retshjælpsforsikring betyder at din egen forsikring betaler - en del - af dine sagsomkostninger.

Fri proces

Fri proces kan meddeles såfremt betingelserne i retsplejelovens kap. 31 er opfyldt. Der er bl.a. krav om at du har en rimelig grund til at føre proces og at du opfylder nogle økonomiske betingelser.

Ansøgning om fri proces sendes til Civilstyrelsen, der er myndighed i 1. instans. Civilstyrelsen vurderer om du har rimelig mulighed for at vinde sagen, rimelig grund til at få sagen prøvet og sagens omkostninger. Er du ikke enig i Civilstyrelsens afgørelse, kan du påklage den til Procesbevillingsnævnet. 
I nogle sager (bl.a. sager om personskadeerstatning) er der efter loven en forhåndsformodning for at der er rimelig grund til at føre proces.

De økonomiske betingelser som du skal opfylde for at kunne søge fri proces er angivet i bekendtgørelsen om fri proces. Din årsindkomst må ikke overstige kr. 299.000 (2014 beløb) eller kr. 380.000 i husstandsindkomst, hvis du har en samlever eller ægtefælle. Beløbet forhøjes med kr. 52.000  pr. hjemmeboende barn under 18 år, hvorover der er forsørgelsespligt.

Der kan i særlige tilfælde meddeles fri proces selvom de økonomiske betingelser ikke er opfyldt.

Du kan læse mere om fri proces på www.civilstyrelsen.dk.