Krav på tabt arbejdsfortjeneste afvist

12.03.2014

Krav om tabt arbejdsfortjeneste efter trafikuheld afvist af Østre Landsret.

A var den 29. september 2006 involveret i et trafikuheld, idet hun blev påkørt bagfra mens hun holdt stille. Ved uheldet pådrog hun sig nakkesmerter og forvridning af nakken. Ansvarsforsikringsselskabet anerkendte erstatningspligten. Spørgsmålet var herefter om A, der i forvejen havde forskellige andre lidelser kunne gøre krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Landsretten anførte, at det af Arbejdsskadestyrelsens udtalelse fremgik, at der var uvished om, i hvilket omfang A havde den nødvendige tilknytning til arbejdsmarkedet, henset til hendes andre lidelser. Af indbetalinger til ATP Livslang Pension fremgik det, at A's dokumenterbare tilknytning til arbejdsmarkedet fra 1989 til 2006 havde været ganske sporadisk. Ligesom hun i sine tidligere ansættelsesforhold havde haft problemer med sit bevægeapparat. Landsretten fandt det derfor ikke sandsynligt, at A ville være have været tilknyttet arbejdsmarkedet i betydeligt omfang, hvis ulykken ikke var sket

A havde endvidere i november 2006 underskrevet en anmodning om sygedagpenge, hvoraf fremgik, at hun fra den 10. maj 2006 var sygemeldt som fuldt uarbejdsdygtig.

Landsretten fandt på denne baggrund, at det ikke var ført bevis for, at trafikuheldet havde udløst A's uarbejdsdygtighed og herefter var årsag til den efterfølgende sygeperiode, hvorfor A's krav på tabt arbejdsfortjeneste blev afvist.

Byretten var nået til samme resultat.

Dødsulykke udløste ikke dobbelterstatning

03.12.2013

Højesteret fortolker erstatningsansvarslovens § 14Læs mere

Højesteret vurderer grov uagtsomhed hos motorcyklist

13.11.2013

Højesteret giver vide rammer for den grove uagtsomhedLæs mere